زنبورهای گرده افشان بامبل

یکی از مهمترین شاخص های تولید محصولات کشاورزی، بازار پسندی می باشد. شکل میوه در قیمت آن تاثیر بسزایی دارد. از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی شکل میوه گرده افشانی صحیح گل می باشد. بهترین روش برای گرده افشانی گیاهان ،استفاده از زنبورهای گرده افشان می باشد. زنبورهای گرده افشان بدلیل نوع فعالیت و جثه بزرگی که نسبت به زنبورهای عسل دارند سبب انجام گرده افشانی گل، به بهترین شکل از لحاظ کیفیت و کمیت می شوند. زنبورهای گرده افشان بامبل در روزهای سرد و ابری سال که زنبورهای عسل کارایی خود را از دست میدهند، به راحتی کار گرده افشانی را انجام میدهند. این ویژگی سبب استقبال کشاورزان به خصوص گلخانه داران از زنبورهای گرده افشان شده است. البته لازم به ذکر است که زنبورهای گرده افشان بامبل در باغات نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

کندوی زنبورهای گرده افشان از نظر شکل و تعداد زنبور تفاوت های زیادی با زنبورهای عسل دارند و همچنین عمر این کندوها حدود شش تا هشت هفته می باشد و در صورت کاهش فعالیت می بایست کندوی جدید جایگزین کندوی کارکرده شود. کندوهای زنبور بامبل تنوع زیادی را دارا می باشند اما در حال حاضر مرسوم ترین نوع کندوی مورد استفاده در گلخانه های کشور از نوع کندوی استاندارد می باشد که داخل آن هشتاد عدد زنبور گرده افشان بهمراه شهد مورد نیاز و گرده اضافی وجود دارد. شاید در ابتدا تعداد کم این زنبورها جای سوال باشد ولی همین تعداد زنبور گرده افشان براحتی کار گرده افشانی مورد نیاز گلخانه داران را تامین می نماید.  در پایان این نکته قابل اهمیت است که استفاده از زنبورهای گرده افشان آغازی جهت ورود به کشاورزی پایدار و مبارزه بیولوژیکی می باشد.