نحوه تکثیر توت فرنگی

نحوه تکثیر توت فرنگی:

بهترین روش برای تولید توت فرنگی استفاده از نشای توت فرنگی میباشد. یکی از مهمترین مزیت های استفاده از نشا این است که سبب میشود از نظر زمانی جلوتر باشید. از نظر رقم و شکل نشا دارای انواع مختلفی میباشد.

تکثیر توت فرنگی به دو روش انجام میشود:

از طریق بذر که در این روش ماه ها طول میکشد تا این گیاهان به حد کافی از رشد جهت انتقال به بستر کشت اصلی برسند و اغلب این گیاهان در سال اول عملکرد خوبی ندارند.

از طریق رانر که عموما در فصول گرم با طول روز بلند انجام میشود و میتوان از یک گیاه توت فرنگی 5-30 عدد نشا تهیه کرد.

 انواع نشای توت فرنگی از نظر ریشه:

نشای سینی کشتی:

این نوع نشا باید در سینی های مخصوص کشت نشا قرار گیرد تا ریشه قوی آن تشکیل شود. داخل هر سینی باید از موادی به نام کوکوپیت پر شود . این نوع نشا میتواند بهترین نوع نشا از نظر کیفیت باشد و از نظر زمانی سبب جلو افتادن تمامی مراحل رشد گیاه میشود.

نشای ریشه لخت:

همانظور که از اسم این نشا مشخص است دارای ریشه لخت میباشد یعنی ریشه آغشته به خاک یا مواد دیگر نظیر کوکوپیت نمیباشد.در مقایسه با نشای سینی کشتی این نوع نشا از نظر زمانی عقب تر از نشای سینی کشتی میباشد و کیفیت ریشه آن کمتر است و استقرار آن در بستر کشت دشوار است. از مزیت های این نشا میتوان به تکثیر آن و قیمت پایین آن نسبت به نشای سینی کشتی اشاره کرد.