آهن

یکی از کودهای بسیار ضروری برای گیاهان می باشدکه در ساخت کلروفیل و تنظیم فعالیت آنزیم ها دخالت دارد و از عناصر کم مصرف می باشد.

کمبود : از علایم کمبود آهن کروزه شدن است که شبیه به کمبود منیزیم نیز می باشد ولی روی برگ های جوان تر ظاهرمی شود. زرد شدن برگ نیز می تواند از علایم کمبود آهن باشد. بیش بود: در مورد آهن مصرف بیش به ندرت باعث مشکل می شود ولی برنزه شدن برگ و لکه های کوچک قهوه ای روی برگ می تواند از اثرات بیش بود آهن باشد.