اسیدهای آمینه

اسیدهای آمینه محرک های زیستی هستند که اثرات مثبتی بر گیاهان، رشد ریشه و عملکرد و کاهش صدمات ناشی از تنش های زیستی دارند.اسیدهای آمینه پیش ساز و از اجزای تشکیل دهنده پروتئین ها هستند، که برای تحرک رشد سلول بسیار مهم اند. در گلخانه های هیدروپونیک توت فرنگی از این کود بصورت محلول پاشی بر روی برگ گیاهان نیز استفاده می شود.