انواع کودهای شیمیایی و مواد مغذی

در کشت های بدون خاک که هیدروپونیک یکی از آنهاست عناصر مورد نیاز گیاه بصورت کودهای شیمیایی در آب حل میشوند و در اختیار ریشه گیاه قرار میگیرند. مهمترین این عناصر نیتروژن ، فسفر و پتاسیم میباشند. مواد مغذی مانند مولتی ویتامین ها عمل میکنند و مکمل کودهای شیمیایی میباشند.

کودهای شیمیایی و مواد مغذی انواع مختلفی دارند.