بر

یکی از عناصر ریزمغذی وضروری در گیاهان است. از تاثیر در دیواره سلولی و برقراری ارتباط بین پلی ساکارید ها در گیاهان گرفته تا گل دهی می توان اثرات بر را مشاهده کرد.

کمبود: از بین رفتن ساقه و نوک ریشه، پوسیدگی اندام داخلی گیاه و ایجاد فضا برای رشد قارچ ها. تاثیر روی برگ متفاوت است ،از ضخیم شدن و پیچیدگی و پژمرده شدن و کلره شدن گرفته تا لکه های نکروزه. بیش بود: زرد شدن نوک برگ ها و به دنبال آن نکروزه شدن نوک و اطراف برگ و داخل برگ.