روی

از دیگر عناصر کم مصرف می باشد. در تولید اکسین و سایر هورمون ها و آنزیم های گیاهی موثر است و در رشد میوه نیز بسیار با اهمیت می باشد.

کمبود: کلروزه شدن بهمراه کوچک شدن سایز برگ و کوتاه شدن میان گره ها. اطراف برگ نیز معمولا دچار پیچ خوردگی و چروکیدگی می شود.

بیش بود: مازاد عنصر روی بسیار خطرناک و سمی خواهد بود و حتی به مرگ زود هنگام گیاه منجر خواهد شد. مازاد روی سبب اختلال در فعالیت عنصر آهن نیز می شود.