سولفات منیزیم

این کود تامین کننده گوگرد و منیزیم در سیستم هیدروپونیک می باشد.

گوگرد نقش اساسی در تولید اسید های آمینه و پروتیین در گیاهان دارد.

علایم کمبود گوگرد:رنگ کل  برگ و رگبرگ ها ممکن است به کلی زرد شود ، مخصوصا برگ های جوان. نوک برگ نیز زرد شده و به سمت پایین پیچ میخورد.

علایم بیش بود: کاهش اندازه برگ ، نقص در رشد کلی گیاه ، سوختگی و زردی کناره  برگ.

منیزیم از عناصر پر مصرف در گیاهان می باشد. در ساخت کلروفیل شرکت دارد. همچنین در ساخت پروتیین ها و اسید های نوکلییک نیز موثر است.

کمبود: زرد شدن فاصله بین رگبرگ ها از مهمترین علایم کمبود می باشد و از کناره برگ شروع شده و به مرکز برگ می رسد. بیش بود: به ندرت دیده شده و موردی گزارش نشده است.