سیلیس

این عنصر نیز جای به خصوصی در برنامه غذایی توت فرنگی به روش هیدروپونیک دارا می باشد. یکی از مهمترین تاثیرات تقویت دیواره سلولی می باشد که خود باعث کاهش صدمات ناشی از آفات مکنده است.