قارچ باسیلوس سوبتیلیس

این محصول می تواند  برای کنترل زیستی قارچ های بیماریزای گیاهی و جایگزینی برای قارچ کش های شیمیایی در کشت های گلخانه ای مورد استفاده قرار گیرد . در گلخانه های توت فرنگی به روش هیدروپونیک این محصول با مقادیر بسیار کم در محلول های غذایی استفاده می شود.