مس

این عنصر برای تولید دانه های گرده فعال ضروری بوده و نیز موجب مقاومت به تنش می شود. مس در تنفس و فتوسنتز و تشکیل لیگنین در دیواره سلولی موثر است.

کمبود: برگ های جوان به رنگ سبز تیره و پیچ خورده دیده خواهند شد. همچنین رشد و عملکرد نیز کاهش خواهند داشت. بیش بود: این عنصر فوق العاده ضروری است ولی مازاد آن بسیار سمی است. مازاد آن سبب کاهش رشد بهمراه کلروزه شدن بدلیل ایجاد اشکال در فعالیت آهن ، کاهش شاخه دهی و تیره گی و غیر نرمال شدن و ضخیم شدن ریشه می شود.