منگنز

مهم ترین نقش منگنز در فعال سازی آنزیم ها می باشد. این عنصر در فتوسنتز و تولید لیگنین که باعث استحکام دیواره سلولی می شود نیز دخیل است.

کمبود: کلروزه شدن رگبرگ در برگ های جوان و پیر بهمراه جراحات نکروزه یا خزان کردن گیاه. محدودیت در رشد و عدم موفقیت در بلوغ و رسیدگی از دیگر نتایج کمبود می باشد.  بیش بود: کلروزه و لکه دار شدن اندام برگی به دلیل اختلال در تولید کلروفیل. کاهش میزان رشد و توان گیاه.