مولیبدن

یکی دیگر از عناصر کم مصرف می باشد. مولیبدن ترکیب مهمی در دو آنزیم تثبیت نیتروژن و احیای یون نیترات است.

کمبود: ابتدا سبب کلروزه شدن رگبرگ ها و سپس تمام گیاه می شود. پیچ خوردگی سریع برگ های جوان و نهایتا مرگ گیاه.

بیش بود: رنگ پریدگی برگ ها که البته بستگی به نوع گیاه نیز دارد. این شرایط به ندرت اتفاق می افتد مگر در شرایط تجمع بیش از حد عنصر.