نیترات آمونیوم

این کود تحرک بسیار بالایی در گیاه دارا می باشد و به سرعت جذب گیاه می شود. استفاده از آن در گلخانه های هیدروپونیک می بایست با دقت بالایی انجام شود تا اثرات مثبت آن بروز کند. این کود تامین کننده نیتروژن به دو فرم نیتراتی و آمونیومی می باشد.

نیتروژن موتور رشد گیاه میباشد.نیتروژن یکی از اجزای موجود در پروتئین است که به صورت غذا در گیاه ذخیره می شود. نیتروژن در کلروفیل و همچنین در ساختار آمینو اسیدها نیز وجود دارد.

علائم کمبود: روشن تر شدن قسمتهای سبز گیاه – تغییر رنگ برگهای پیر به رنگ سبز روشن و میزان های بیشتر رنگ برگ به زردی می گراید و سرانجام موجب مرگ برگ می شود.

علائم بیش بود : باعث تولید گیاه پر آب و ضخیم و در نتیجه تغییر رنگ شاخ و برگبه رنگ سبز تیره می شود. همچنین گیاه نسبت به بیماریها و آفات حساسیت زیادی پیدا می کند.