نیترات منیزیم

این کود تامین کننده دو عنصر نیتروژن و منیزیم می باشد. منیزیم از عناصر پر مصرف در گیاهان می باشد. در ساخت کلروفیل شرکت دارد. همچنین در ساخت پروتیین ها و اسید های نوکلییک نیز موثر است.

کمبود: زرد شدن فاصله بین رگبرگ ها از مهمترین علایم کمبود می باشد و از کناره برگ شروع شده و به مرکز برگ می رسد.

بیش بود: به ندرت دیده شده و موردی گزارش نشده است.

نیتروژن موتور رشد گیاه میباشد.نیتروژن یکی از اجزای موجود در پروتئین است که به صورت غذا در گیاه ذخیره می شود. نیتروژن در کلروفیل و همچنین در ساختار آمینو اسیدها نیز وجود دارد.

علائم کمبود: روشن تر شدن قسمتهای سبز گیاه – تغییر رنگ برگهای پیر به رنگ سبز روشن و میزان های بیشتر رنگ برگ به زردی می گراید و سرانجام موجب مرگ برگ می شود.

علائم بیش بود : باعث تولید گیاه پر آب و ضخیم و در نتیجه تغییر رنگ شاخ و برگ به رنگ سبز تیره می شود. همچنین گیاه نسبت به بیماریها و آفات حساسیت زیادی پیدا می کند.