نیترات پتاسیم

یکی از کودهای شیمیایی بسیار موثر در هیدروپونیک میباشد و از دو عنصر نیتروژن و پتاسیم تشکیل شده.

نیتروژن موتور رشد گیاه میباشد.نیتروژن یکی از اجزای موجود در پروتئین است که به صورت غذا در گیاه ذخیره می شود. نیتروژن در کلروفیل و همچنین در ساختار آمینو اسیدها نیز وجود دارد.

علائم کمبود: روشن تر شدن قسمتهای سبز گیاه – تغییر رنگ برگهای پیر به رنگ سبز روشن و میزان های بیشتر رنگ برگ به زردی می گراید و سرانجام موجب مرگ برگ می شود.

علائم بیش بود : باعث تولید گیاه پر آب و ضخیم و در نتیجه تغییر رنگ شاخ و برگ به رنگ سبز تیره می شود. همچنین گیاه نسبت به بیماریها و آفات حساسیت زیادی پیدا می کند.

پتاسیم نقش برجسته در تولید آنزیم و انتقال مواد دارد.

علائم کمبود: کاهش رشد و کلورز حاشیه ای. علائم کمبود پتاسیم مانند سوختگی برگ است به صورتی که در کنار برگها بیشتر است. علایم بیش بود: برگها به رنگ سبز تیره میشود و تعداد برگ نیز بیشتر میشود. در شدت بالای استفاده برگها خشک شده و میزیزد. ریشه ابتدا گسترش یافته و سپس نابود میشود. همچنین سبب جلوگیری از تشکیل میوه و گل و بد شکل شدن آنها میشود.