نیترات کلسیم

همانطور که از نام این کود پیداست از دو عنصر نیتروژن و کلسیم تشکیل شده است. یکی از پر مصرف ترین کودها در هیدروپونیک میباشد.

نیتروژن موتور رشد گیاه میباشد.نیتروژن یکی از اجزای موجود در پروتئین است که به صورت غذا در گیاه ذخیره می شود. نیتروژن در کلروفیل و همچنین در ساختار آمینو اسیدها نیز وجود دارد.

علائم کمبود: روشن تر شدن قسمتهای سبز گیاه – تغییر رنگ برگهای پیر به رنگ سبز روشن و میزان های بیشتر رنگ برگ به زردی می گراید و سرانجام موجب مرگ برگ می شود.

علائم بیش بود : باعث تولید گیاه پر آب و ضخیم و در نتیجه تغییر رنگ شاخ و برگ به رنگ سبز تیره می شود. همچنین گیاه نسبت به بیماریها و آفات حساسیت زیادی پیدا می کند.

کلسیم موتور کیفیت میوه است و تحرک آن در گیاه کم است.

علائم کمبود:  برگها به رنگ قهوه ای و یا سیاه ظاهر می شوند وحاشیه برگها نیز در هم فرو می روند. یکی دیگر از تاثیرهای کمبود کلسیم مرگ و پوسیدگی شکوفه و گل است. علایم بیش بود:  باعث کمبود کاتیونهای مهم مثل پتاسیم و منیزیم می شود.